เรามีการประเมินคุณภาพการทำงานเป็นประจำทุกเดือนๆ ทั้ง ทีมงานสายตรวจและ รปภ ทุกนาย เพื่อให้เราและลูกค้าได้มั่นใจว่า บุคลากรด้านต่างๆ สามารถทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีและเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ผลสรุปของแบบประเมินจะไปสู่การพัฒนาคุณภาพต่อไป.