CallCenter 09-1912-9555
เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 08.30 - 18.30
ขอใบเสนอราคา

ทำไม บริษัท รปภ.เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ถ้าเลือกได้ อย่าให้เจ้าหน้าที่ รปภ.ทำ

หัวข้อแรก คือ อย่าให้ รปภ.ทำ ผิดระเบียบวินัย กฎ ข้อบังคับของบริษัท หัวข้อสองคือ อยากให้ รปภ.ทำ ตามระเบียบวินัย กฎ ข้อบังคับของบริษัท เนื่องจากสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้ รปภ.ทำผิดระเบียบวินัย กฎ ข้อบังคับของบริษัท เพราะ รปภ. ปล่อยปละละเลย เช่น หน้าที่เกี่ยงกับการเก็บเอกสาร และ/หรือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้างมอบไว้ให้ รปภ. เก็บรักษาไว้ คือกุญแจห้อง , กุญแจรถยนต์ ฯลฯ สำหรับส่งคืนแก่ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของกิจการ เพราะต้องเป็นหน้าที่ของ รปภ. ที่ต้องรักษาไว้ แต่ รปภ.กลับกระทำ
READ MORE