โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ

งานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง กฏหมายธุรกิจ รปภ. ควรรู้และจะอยู่รอดอย่างไรภายใต้สภาวะปัญหาแรงกดดันอันเกิดจากกฏหมายที่ต้องปฏิบัติหลายฉบับ จัดโดย สมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทยและสภาวิชาชีพรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี