CallCenter 09-1912-9555
เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 08.30 - 18.30
ขอใบเสนอราคา

มาตรฐานควบคุมและพัฒนาคุณภาพ


มาตรฐานควบคุมและพัฒนาคุณภาพ
ทางบริษัทฯ จะมีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่สายตรวจและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เป็นประจำทุกๆ เดือน เพื่อได้ทราบปัญหาหรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยจะมีแบบฟอร์มให้ทางผู้ว่าจ้างได้ทำการประเมิน แล้วบริษัทจะได้นำผลการประเมิน เข้าสุ่การดำเนินการโดยที่เกี่ยวข้องต่อไป.