ฝึกอบรมพนักงาน รปภ. ตาม พ.ร.บ.

บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย ฉบับ 2558 โดยการจัดฝึกอบรม พนักงาน รปภ. ในสังกัดทุกนาย เพื่อเป็นพนักงาน รปภ. รับใบอนุญาต และสามารถปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยได้ถูกต้องตามกฏหมาย  โดยการฝึกอบรมนั้นดำเนินการด้วย ศูนย์ฝึกอบรมฯ สมาร์ดการ์ด ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งถูกต้องตาม พ.ร.บ. ฯ  เพื่อให้สามารถดำเนินการฝึกอบรม พนง. รปภ. โดยการอบรมจะแบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมระยะเวลาตลอดการฝึกอบรม 40 ชั่วโมงตาม พ.ร.บ. โดยมีหลักสูตรดังนี้

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. การรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน
4. การเขียนรายงานสำหรับพนักงานรักษาความปลอ
5. การเตรียมความพร้อมกรณีเหตุฉุกเฉิน
6. การติดต่อสื่อสาร
7. หลักการใช้กำลัง
8. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
9. การจัดการและการควบคุมการจราจร
10. การฝึกภาคสนามบุคคลท่ามือเปล่า

Guard-Cert
Certif-tactguard