พันธกิจ TACTVision : วิสัยทัศน์

 • บริษัท รักษาความปลอดภัย มาตรฐานสากล มีหลักธรรมาภิบาล สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมเทคโนโลยีทันสมัย

Mission : ภารกิจ

 • สร้างมาตรฐาน ระบบการให้บริการรักษาความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
 • รักษาความปลอดภัยให้กับชีวิต และทรัพย์สินแก่ลูกค้า เป็นหัวใจสำคัญ ของงานรักษาความปลอดภัย
 • เสริมสร้างความสัมพันธ์แบบพันธมิตรระยะยาวกับลูกค้า ผู้ให้บริการ และพนักงานขององค์กร ตลอดจนบุคคลภายนอกที่มาติดต่องาน
 • พัฒนา ระบบ คุณภาพ และบริการ รักษาความปลอดภัย อย่างต่อเนื่อง ทันยุคสมัย
 • สร้างรูปแบบการให้บริการให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจมุ่งสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจการให้บริการรักษาความปลอดภัย ในแต่ละประเภทธุรกิจ อาทิ คอนโด อพาร์ทเม้นท์ หมู่บ้านจัดสรร ห้างสรรพสินค้า หน่วยงานราชการ ฯลฯ
 • เป็นผู้ให้บริการักษาความปลอดภัย ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และทำประโยชน์แก่สังคมเมื่อมีโอกาส
 • สร้างสถานฝึกอบรมรักษาความปลอดภัย ให้เป็นมาตรฐาน และเป็นไปตาม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย 2558
 • ยกระดับงานอาชีพรักษาความปลอดภัย พนักงาน รปภ. ให้มีความมั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง
 • เพิ่มศักยภาพ รปภ. เพื่อเป็นการยกระดับความสามารถ โดยการจัดอบรม พัฒนา และการให้โอกาสพนักงาน ตามความสามารถ
 • สร้างสวัสดิการพนักงาน รายได้สูง เหมาะสมสภาพตลาดการแข่งขันแรงงาน สอดคล้องกับกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • นำเทคโนโลยี มาใช้งานระบบการบริหารงาน และการให้บริการรักษาความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ศึกษา พัฒนา คิดค้น เทคโนยีสมัยใหม่ให้ทันต่อสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป