บริการ รักษาความปลอดภัย โรงงานอุตสาหกรรม

Industrial & Manufactoring

บริการลูกค้าในภาคโรงงานอุตสาหกรรมและโรงงานผลิต แบบบูรณาการในการรักษาความปลอดภัย ซึ่งลูกค้าสามารถมั่นใจได้ในกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย ทั้งยานพาหนะเข้า-ออก รวมทั้งบุคคลและพนักงาน ทั้งนี้กระบวนการทำงานพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

1. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพร้อมเข้าประจำหน่วยงานตลอด 24 ชม.
2. แผนปฏิบัติการเพื่อดูแลพื้นที่ี่ที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการ
3. มาตรการการตรวจสอบบุคคลภายนอกและพนักงานของโรงงาน
4. การตรวจตราปกติและสุ่มตรวจรอบพื้นที่ทั้งกลางวัน-กลางคืนอย่างเข้มงวด
5. มีระบบการสื่อสารที่รวดเร็ว สำหรับแจ้งเรื่องในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน
6. ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ บันทึกและติดตามการตรวจตราตามจุดที่กำหนด
7. ใช้ยานพาหนะเข้ามาช่วยในการตรวจตราทั่วๆ บริเวณโรงงาน
8. ตรวจสอบรถขนส่งสินค้าทั้งเข้า-ออก โดยละเอียด
9. ศูนย์รับเรื่อง ร้องเรียน และรับแจ้งเหตุตลอด 24 ชม.