CallCenter 09-1912-9555
เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 08.30 - 18.30
ขอใบเสนอราคา

บริการรักษาความปลอดภัย สถานศึกษา

Educational Institutions Services

เพราะสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัย มีบุคคลหลากหลาย ทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป สำหรับการวางแผนการรักษาความปลอดภัยต้องผ่านมืออาชีพ และในการป้องกันเหตุร้ายจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง การดุแลและอำนวยความสะดวกให้กับสถานศึกษาจึงต้องมีประสิทธิภาพสูงสุด การบริการรักษาความปลอดภัยนี้จะครอบคลุมไปถึงการดูแลและการอนุญาต ในการเข้า-ออกของพื้นที่สถานศึกษา การตรวจสอบการออกไปข้างนอกในชั่วโมงเรียนเพื่อให้ทุกคนได้รับความปลอดภัย อย่างสูงสุด