การพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาบุคลากร

  1. คุณภาพของงานอยู่ที่บุคลากร
  2. เน้นให้บุคลากรมีความรับผิดชอบ
  3. จ้างค่าแรงที่สูงกว่า เพื่อให้พนักงานมีความต้องการเข้าทำงานด้วย
  4. จัดการฝึกอบรมประจำวัน, ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน
  5. เน้นให้ผู้จัดการ, ซุปเปอร์ไวเซอร์, สายตรวจ, หัวหน้าชุด กำกับดูแลโดยใกล้ชิด
  6. จัดสายตรวจพิเศษของบริษัท ฯ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
  7. คัดบุคลากรที่ไม่มีคุณภาพออก และหาบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาเพิ่มเติม
  8. จัดกำลังสำรองไว้ เพื่อรองรับกำลังพลขาดแคลน