การฝึกอบรมพนักงาน

การฝึกอบรมพนักงาน

หลักการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย

 1. เสริมสร้างความรับผิดชอบ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างอย่างเต็มความสามารถ
 2. เสริมสร้างระเบียบและวินัยในการปฏิบัติงาน และรับคำสั่งเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
 3. ซื่อสัตย์ สุจริต ต่อผู้ว่าจ้างและบุคคลทั่วไป
 4. ส่งเสริมการจ้างงานอย่างเป็นธรรม โดยพยายามให้สูงกว่ามาตรฐานทั่วไป
 5. ให้ความร่วมมือกับทางราชการ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยของสังคมไทย

หลักการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย

 1. งาน รปภ. มาตรฐานทั่วไป
 2. งานป้องกันและปราบปราม
 3. งานบริการ
 4. งานประชาสัมพันธ์

โดยในการฝึกและการอบรม ทั้งก่อนเข้ารับงานและระหว่างการทำงาน เพื่อให้มีการทบทวนตลอดเวลาและจัดทำตารางการฝึกและอบรม แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบด้วย และอาจเชิญผู้ว่าจ้าง

หลักการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย

 1. งาน รปภ. มาตรฐานทั่วไป
 2. งานป้องกันและปราบปราม
 3. งานบริการ
 4. งานประชาสัมพันธ์

โดยในการฝึกและการอบรม ทั้งก่อนเข้ารับงานและระหว่างการทำงาน เพื่อให้มีการทบทวนตลอดเวลาและจัดทำตารางการฝึกและอบรม แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบด้วย และอาจเชิญผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้เกี่ยวข้องเข้าอบรมประชุมการฝึกด้วย

การฝึกอบรม แบ่งเป็น 3 ลักษณะ

 1. การฝึก + อบรมประจำวัน
 2. การฝึก + อบรมประจำสัปดาห์
 3. การฝึก + อบรมประจำเดือน

หัวข้อการฝึกอบรมตามหลักการการรักษาความปลอดภัย

 1. งาน รปภ. มาตรฐานทั่วไป
 • 1.1 การฝึกระเบียบวินัย บุคคลท่ามือเปล่า
 • 1.2 การฝึกการสังเกตการณ์
 • 1.3 การฝึกท่าเดิน
 • 1.4 การฝึกช่วยชีวิต
 1. การป้องกันและปราบปราม
 • 2.1 ฝึกการจับกุม
 • 2.2 ฝึกต่อสู้ด้วยมือเปล่า
 • 2.3 ฝึกการดับเพลิง
 • 2.4 กฎหมายเกี่ยวกับ รปภ.
 1. งานบริการ
 • 3.1 การบริการลูกค้า
 • 3.2 การช่วยเหลือลูกค้า
 • 3.3 มารยาทต่อลูกค้า
 1. การประชาสัมพันธ์
 • 4.1 อบรมให้รู้จักผู้บังคับบัญชา
 • 4.2 ให้รู้จักที่ตั้งร้านค้าต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน
 • 4.3 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อห้ามของหน่วยงาน
 • 4.4 การประชาสัมพันธ์ตามที่ศูนย์แจ้งมา
 • 4.5 ปลูกฝังจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่
 • 4.6 ให้ภูมิใจและรักในอาชีพ