Logo

ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ รปภ.

หลักสูตรฝึกอบรม

การรักษาความปลอดภัย
ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558

printing-re1-5

สถานฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัย "สมาร์ทการ์ด"

หลักประกันในการคุ้มครองต่อผู้ประกอบกิจการ โดยมีองค์กรที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับนิติกรรมทางปกครองเพื่อควบคุมมาตรฐานและคุณภาพการรักษาความปลอดภัยเอกชน ให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างเป็นรูปธรรม

Guard-Cert

สถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย สมาร์ดการ์ด

ได้รับอนุญาตให้เป็นสถานฝึก รปภ. รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ กท๙๖๑๐๐๖๖
จากนายทะเบียนายทะเบียนกลางเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

โทรศัพท์ : 092-258-1936

อีเมล : smartguard64@gmail.com